Rabu, 17 Februari 2010

Latin saka tulisan Aksara Jawa LKS kls VIII kaca 18 lan 21

Nonton Wayang
Umurku durung dewasa, nanging aku seneng nonton wayang kaya bapaku. Nalika ing simpang lima Pati ana wayang aku ora ketinggalan mesthi nonton. Aku teka ing simpang lima jam sanga bengi, wayange durung diwiwiti. Aku lan bapakku milih panggonan sing paling ngarep, kaya tamu undangan wae, ngono batinku. Wayang wis ditata rapi, diurutake saka sing paling gedhe ing kiwa lan tengene layar. Sing arep nabuh gamelan uga wis siyaga. Ora suwe sing ngacarani banjur ngendika menawa wayang enggal arep kawiwitan. Lakone kanthi judul Bima Suci dalange Ki Mantep Sudarsono. Ora suwe wayange banjur diwiwiti. Aku rumangsa seneng banget dene ing jaman kaya ngene isih duwe kabudhayan Jawa kang luhur. Muga-muga wayang tansah bisa lestari lan bisa tansah disenengi dening para kaum mudha.

Brubuh Ngalengka
Prabu Dasamuka utawa Rahwana ratu buta ing Ngalengka, minangka raja kang sugih raja brana tur ambeg angkara. Prabu Dasamuka nalika iku dusta Dewi Sinta putri Mantili garwane Prabu Ramawijaya. Prabu Ramawijaya arep njaluk bali garwane, mula perang wadyabala Ngalengka campuh karo wadya balane Prabu rama ora bisa kapenggak. Bathara Wisnu kang pancen kautus para dewa supaya brantas angkarane Prabu Dasamuka dibantu para wanara kang dipandhegani dening Prabu Sugriwa. Kehing pepati ora kena diwilang. Nalika iku prajurit lan senopatine Ngalengka padha mati kabeh. Prabu Dasamuka sungkawa lan banjur nimbali para ahli nujum kepriye mungguh apikke ngadhepi kahananne ya mungkono. Miturut ahli nujum Ngalengkabakal unggul perang menawa sang prabu karsa ngadhepi prabu Rama. Sang Prabu Dasamuka dhewe sing maju ing Palagan .

Selasa, 09 Februari 2010

Tulisan Aksara Jawa LKS VIII kaca 10

?ffitmusi=vene=z[k.
?tum][p[w=ojw,ked[yohanÑ|wipdk[ronmPxjeki.mul[ynHntmu[aotaua=zLi/wkH[kgupuh,lu=guh,lnSuguh.spw[a[ynKed[yohanMesQigupuh[ao[lh[aamB[gkH[ktmu[n,ztu/riX=gh,terusG[w[wf=k=[gosuguhan\,me/gan[npku/mtTnMaumul[w=osi=mrd[yohkufuze/titaufiri,ffiytmusi=becik\,ajske[pn[k[d[w,ajg[wgel[nsi=fit[monNi,lnBisavene=z[ksi=fu[w[aomh.apw[asi=pe/lufig[tkK[k[ynMrd[yoh.