Minggu, 07 November 2010

Dongeng

                                         ANDHE-ANDHE LUMUT
Wonten ing Kraton Jenggala Manik, Prabu Lembu Amiluhur rumaos sumelang amargi putrinipun Galuh Candra Kirana kaliyan putra mantunipun Panji Asmara Bangun mbonten dipun mangertosi wonten pundi, tiyang kalih punika tindak ninggalaken Kraton Jenggala Manik mboten pamit, pramila ndamel sumelangipun Prabu Lembu Amiluhur.
Prakawis punika minangka wadinipun nagari ingkang mboten paring keprungu dening negari sanes. Amargi menawi keprungu, Parbu Lembu Amiluhur rumaos lingsem kawirangan. Lajeng sang prabu pesen dumateng Patih Kudonowarsa kaliyan prajuritipun Puthut Jenggolono supados mendhem jero babagan prakawis punika. Ampun ngantos negari sanes mireng.
Setunggaling dinten wonten ing Jenggala Manik, rawuh tamu saking negari Jomparan inggih punika Prabu Krana Jatisura utusanipun Prabu Krana Sura Wibawa. Rawuhipun Prabu Krana Jatisura punika kagem nglamar putrinipun Prabu Lembu Amiluhur inggih punika Galuh Candra Kirana. Menawi lamaripun dipuntampik Kraton Jenggala Manik bakal dipun obrak-abrik.
Mireng aturipun Prabu Krana Jatisura ingkang murang tata punika, Puthut Jenggolono duka, lan prang tandhing antaranipun Puthut kaliyan Prabu Krana Jati mboten saged dipunselakaken malih. Mangertos kahanan punika Prabu Lembu Amiluhur enggal misah lan mutusi perang punika.
Kanthi swanten ingkang manteb lan awibawa Prabu Lembu Amiluhur ngendika menawi Galuh Candra Kirana punika tindak ninggalaken Kraton Jenggolo lan mboten dipun mangertosi wonten pundi piyambakipun. Lajeng Prabu Lembu Amiluhur ngawontenake patembayan sinten kemawon ingkang seged nemokaken Galuh Candra Kirana, menawi estri dipundadosaken sederek sinarawedhi menawi kakung dipundadosaken garwanipun.
Lajeng Prabu Krana Jati enggal-enggal kondur dhateng negarinipun inggih punika negari Jomparan. Prabu Krana Jati sowan wonten ngarsanipun Prabu Krana Sura Wibawa, panjenenganipun ngendika babagan patembayan Prabu Lembu Amiluhur.
Saking bungahipun lejeng Prabu Krana Sura ngutus Prabu Krana Jati supados nutup margi-margi ingkang nuju Kraton Jenggala, kanthi ancas ampun ngantos wonten tiyang sanes ingkang mlebet Kraton Jenggala lan ndherek patembayan kala wau.
Cekakipun cariyos, Kleting Kuning ngenger dumateng Mbok Randa Dhadhapan wonten mriku gesangipun Kleting Kuning rekaos sanget. Piyambakipun dipun pulasara dening Kleting Abang, Kleting Wungu, Kleting Biru, lan Mbok Randa Dhadhapan.
Setunggaling dinten Kleting Kuning dipundhawuhi ngisahi dandang ingkang cemeng sanget ngantos pulih kados enggal lan ngebaki kranjang ngagem godhong-godhongan.
Sanajan mokal Kleting Kuning tetep ngayahi punapa ingkang dados panyuwunanipun embokipun minangka bukti baktinipun. Saking awratipun Kleting Kuning nangis sesenggukan ngantos ngucap supata. Sinten kemawon ingkang saged ngebaki kranjangipun lan ngenggalaken dandangipun menawi estri dipun dadosaken sedulur sinarawedhi, menawi kakung dipun dadosaken garwanipun.
Supatanipun Kleting Kuning dipunpirengaken Bango Thongthong ingkang ageng sanget. Bango Thongthong punika saguh ngebaki lan ngenggalaken dandangipun. Sasampunipun numindakaken gawean kala wau, Bango Thongthong nagih janjinipun Kleting Kuning. Ananging Kleting Kuning mboten purun dados garwanipun kewan. Kleting Kuning gadhah akal. Piyambakipun gadhah panyuwun kagem nguji katresnanipun Bango Thongthong. Bango Thongthong nyuguhi. Kleting Kuning badhe ngetok pupu lan swiwinipun. Bango Thongthong taksih gesang. Lajeng dipun tugel gulunipun. Bango Thongthong lajeng brebah dados Bathara Narada.
Kleting Kuning lajeng dipunparingi pusaka sada lanang lan dipunparingi ngertos menawi ing Desa Pasirepan wonten Jaka Tiban asmanipun Raden Andhe-andhe Lumut.
Sasampunipun saking lepen, Kleting Kuning wicanten menawi piyambakipun badhe ngunggah-unggahi Andhe-andhe Lumut. Ananging Mbok Randha mboten ngidini. Ewadene Kleting Abang lan sederekipun sampun bidhal kagem ngunggah-unggahi. Amargi Kleting Kuning meksa, Mbok Randha lajeng ngidini kanthi sarat Kleting Kuning dipunpacaki awon lan gandanipun bacin. Ewadene Kleting Abang lan sederekipun dipaesi ayu lan wangi.
Sampun sautawis mlampah, Kleting Abang sasederekipun diadhang ditya yuyu kangkang. Yuyu kangkang purun nyabarangaken Kleting Abang sasederekipun menawi dipunopahi. Kleting Abang saguh ngopahi lan yuyu kangkang purun nyabrangaken.
Ananging nalika giliranipun Kleting Kuning, yuyu kangkang mboten purun nyabrangaken, lajeng Kleting Kuning nyabetaken pusaka sada lanang. Yuyu kangkang nyuwun pangapunten lan Kleting Kuning nyabrang.
Wonten ing Desa Pasirapan, Kleting Abang dipun tampik dening Andhe-andhe Lumut, amargi sampun nate dipungendhong kaliyan yuyu kangkang. Benten malih kaliyan Kleting Kuning. Kleting Kuning dipun tampi dening Andhe-andhe Lumut.
Sasampunipun mandhap Andhe-andhe Lumut lan Kleting Kuning sami-sami kaget. Amargi satemenipun Raden Andhe-andhe Lumut punika Panji Asmara Bangun lan Kleting Kuning punika Galuh Candra Kirana.
Pungkasanipun Panji Asamara Bangun lan Galuh Candra Kirana wangsul dhateng Kraton Jenggala.

ANALISA
Andhe-andhe lumut punika sarat piwulang kagem tiyang enem utaminipun lan tiyang sepuh ugi lare alit.
Cariyos punika dipunwiwiti nalika Galuh Candra Kirana lan garwanipun medl saking keraton Jenggala Manik lan mboten dipunsumurupi panggenanipun. Amargi punika Prabu Lembu Amiluhur dhawuh kaliyan abdinipun supados mendhem jero prakawis punika. Patih Kudonowarsa lan prajuritipun Puthut Jenggolono ngleksanaaken sabda kala wau kanthi sae. Tumindak Patih Kudowarsa lan parjuritipun kala wau pantes dipuntuladhani menawi kula panjenengan sedaya kedah mikul dhuwur lan mendhem jero prakawis-prakawis ingkang ndamel lingsemipun keluarga, masyarakat, utawi organisasi. Ananging mboten lajeng nutup-nutupi prakawis korupsi, punika sampun beten prakawis.
Satunggaling dinten wonten tamu ingkang murang tata asmanipun Prabu Krana Jati. Ancasipun Prabu Krana Jati punika kagem mboyong Galuh Chandra Kirana. Tumindakipun ingkang murang tata punika ndamel dukanipun Puthut Jenggalana. Prabu Krana Jati punika naming tamu ananging wantun nantang Prabu Lembu Amiluhur. Sejatosipun tamu punika kedah sopan lan kurmat dumateng ingkang kagungan dalem.
Cekaking cariyos Kleting Kuning ingkang dipundhawuhi mbok Randha ngenggalaken dandang lan ngebaki kagem godhong. Amargi sampun mboten kiat Kleting Kuning ngucap supata sinten kemawon ingkang saged mbiyantu piyambakipun badhe dipun dadosaken sedulur/garwa. Mboten dangu wonten bango thonthong ingkang saged mbiyantu Kleting Kuning. Nalika bango thonthong nagih janji, Kleting Kuning mboten purun dados garwanipun kewan lan pados akal supados saged uwal saking bango thonthong. Lajeng bango thonthong njalma dados dewa ingkang maringi gaman sada kagem Kleting Kuning. Tumindakipun Kleting Kuning punika mboten sae. Piyambakipun sampun janji lan bango thonthong sampun nulungi. Ananging amargi bango thonthong punika kewan, Kleting Kuning pados alesan supados uwal saking supatanipun piyambak lan bango thonthong.
Mireng wonten Jaka Tiban, Kleting Kuning, Biru, lan Abang pengin ngunggah-unggahi ananging mbok Randha ngidinaken Kleting Kuning, menawi Kleting Kuning badhe ngunggah-unggahi piyambakipun kedah dipun leleti telek. Kleting Kuning saguh wonten ing tengah margi. Kleting-kleting kala wau dipun cegat yuyu kangkang, yuyu kangkang purun nyabrangaken kanthi sarat dipunopahi. Kleting Abang sak sederekipun saguh ananging yuyu kangkang mboten purun nyebrangaken Kleting Kuning, amargi Kleting Kuning elek. Ngagem sada lanang yuyu kangkang dipun pecut lan purun nyabrangaken Kleting Kuning tanpa sarat.
Wonten ing ngarasanipun Jaka Tiban kala wau (Andhe-andhe Lumut), Kleting Abang sak sederekipun dipun tampik amargi sampun nate dipun gendong yuyu kangkang. Ananging Kleting Kuning dipun tampi amargi taksih suci. Punika nyariosaken menawi kasucining dhiri punika penting saged kagem para wanita. Pramila dados wanita punika kedah njagi kasucining dhiri kagem garwanipun.
PIWULANG

Maos cerita wonten nginggil kathah piwulang ingkangsaged dipunpendhet.
1. Abdi dalem punika kedah saged mikul dhuwur lan mendhem jero lan setya dhateng rajanipun. Prakawis punika saged dipunpersani wonten ing lakon Patih Kudowarsa lan Puthut Jenggolono. Langkung-langkung Puthut Jenggolono nalika mireng aturipun Prabu Krana Jati ingkang murang tata. Puthut Jenggolono duka lan perang tandhing mebla reja lan negarinipun.
Wonten ing kasunyatan ing jaman sapunika sekedhik pegawe ingkang setya dhateng pimpinanipun. Tuladhanipun: usum pemilu punika kathah kader PDI ingkang pindhah partai utawi malah ndamel partai piyambak. Punika mbuktekaken menawi kasetyan punika angel dipunwujudaken naming tiyang tartamtu ingkang saged njagi kasetyanipun.
1. Sipat Prabu Krana Jati sura ingkang murang tata minangka piyambakipun punika tamu. Sipat punika ndamel dukanipun Puthut Jenggolono. Amargi punika, nalika mertamu kala panjenengan sedaya kedah njagi tata krama, supados mboten ndamel dukanipun tiyang ingkang dipun sowani.
2. Prabu Krana Sura wibawa. Ingkang ndhawuhi Prabu Krana Jati supados nutup margi-margi ingkang nuju kraton jenggala kanthi ancas mboten wonten tiyang ingkang mangertos patembayan kala wau. Saengga Prabu Sura mboten wonten sainganipun.
Punika mboten pantes dipuntuladhani amargi warta punika hakipun tiyang kathah.
1. Ampun gampil medalaken supata. Saged-saged supata punika ndamel cilakanipun piyambak. Kados supatanipun Kleting Kuning ingkang badhe ndadosaken sedulur sinarawedi/sisihanipun sinten kenawon ingkang saged ngebaki kranjangipun lan ngenggalaken dandangipun. Lajeng wonten bango thongthong ingkang saged mbiyantu, ananging Kleting Kuning malah mboten purun dados sisihanipun lan pados akal supados saged uwal saking kewan kala wau.
1. Dados tiyang estri punika kedah saged njagi kasucining dhiri kagem garwanipun. Wonten nginggil dipun cariyosaken menawi Andhe-andhe Lumut nampik Kleting Abang saderekipun amargi sampun dipun gendhong yuyu kangkang.
2. Menawi sampun jodho alangan punapa kemawon saged dipun adhepi.

                                                                   MERAK LAN KANCIL

Merak punika remen macak. Awit saking punika merak tansah nengsemaken. Wulunipun katon edi, ndamel resep ingkang sami mirsani. Awit saking punika tangga-tepalihipun sami sowan omahipun Merak kagem sinau ngadi busana lan ngadi salira.“Aku pengin supaya bisa nduweni sandhangan wulu kaya kowe, Rak,” aturipun Kancil dhateng Merak.“Sandhangan wulu kang tememplek ing awakku iki paringane Gusti Kang Akarya Jagad. Aku mung tinanggenah ngrumat lan njaga supaya tetep katon endah,” wangsulanipun Merak kanthi sareh. “Anggonku seneng dandan lan ngupakara kaendahan iki mung wujud rasa syukurku marang Gusti!” wangsulanipun merak tanpa linandhesan raos umuk.“Supaya wuluku bisa dadi kaya wulumu, piye carane?” pitakonipun Kancil.
“Tangeh lamun, Cil! Aku-kowe ki mung saderma nglakoni. Apa kang dadi peparinganing Pangeran kudu tinampa kanthi ati segara,” wangsulanipun Merak. “Karo maneh kabeh sing tememplek ana saranduning badan iki, mesthi piguna marang awake dhewe. Kang ana ing aku ora durung mesthi ana ing kowe, semono uga kosok baline, Cil. Wulu soklatmu kuwi mesthi piguna tumrapmu!”
ananging Kancil sajak kemeren mirsani kaendahan wulunipun Merak. “Piguna apa?” Sasampunipun megeng napas sawetawis lajeng nggrundel, “Senajan piguna, nyatane wuluku letheg! Aku luwih bungah yen wuluku bisa kaya wulumu! Saben kewan ora sebah nyawang!” “Kuwi rak mung saka panggraitamu dhewe. Nanging ora kok, Cil!” aturipun Merak. “Sebab saben kewan ginaris dhewe-dhewe! Uga bab wulu! Wulu-wuluku kaya ngene, wulu-wulumu kaya ngono, wulune Macan, wulune Gajah, lan sato kewan liyane ora ana sing padha!”
Senajan kathah-kathah Merak anggenipun ngandhani, ananging mboten saged mbendung pepenginanipun Kancil nggadahi wulu kados wulu Merak. “Sakarepmu anggonmu kandha, Rak! Mung aku njaluk tulung supaya aku bisa nduweni wulu kaya kowe!” aturipun Kancil setengah meksa.
Merak gedheg-gedheg gumun kaliyan kekarepanipun Kancil. “Saupama bisa, terus mengko kowe dadi kewan apa?” pitakonipun Merak.“Kewan apa wae terserah sing arep ngarani! Mung kira-kira bisa ta, Rak?” pitakonipun Kancil mboten sabar.“Bisa wae, nanging mung imitasi! Pasangan!”“Ora masalah!” Kancil bingah. “Ndang dipasang!” panyuwunipun kesesa.“Ya sabar, Cil! Aku kudu nglumpukake bodholane wuluku lan wulu-wulune wargaku.” “Terus kapan?” “Udakara rong mingguan.” “Tak tunggu, Rak”. Wangsulanipun Kancil lajeng nerasaken lampahipun. Merak naming mirsani kanthi mesem, “Cil, Kancil. Yen duwe kekarepan kok ngudung, tanpa metung tuna lan bathine. Kudu tak udaneni kekarepane, ngiras kanggo menehi piwulang marang dheweke”. Ngantos dinten ingkang sampun dipunjanjekaken, enjing-enjing Kancil sampun dugi omahipun Merak. “Piye, Rak? Iki wis rong minggu!” “Beres!” Wangsulanipun Merak sinambi nata wulu-wulu ingkang sampun dipunkempalaken, “Gilo! Wulu-wulu wis mlumpuk, malah wis dakdhewek-dhewekake! Wulu awak, wulu swiwi, wulu buntut, aku uga wis golek tlutuh wit karet barang minangka kanggo nemplekake ing badanmu!” “Wis gek ndang dipasang nyang awakku!” Aturipun Kancil sinambi lenggah dhingklik sacelakipun Merak. Merak lajeng ngoser-oseri sedaya kulitipun Kancil ngagem tlutuh karet.
Bareng kawawas mboten wonten ingkang kantun keri, baka setunggal Merak nemplekaken wulu-wulu kados kebetahanipun. Wulu gulu ditemplekaken ing gulu, wulu awak ing awak, wulu sikil ing sikil, dene wulu buntut ugi dipunpasang ing buntutipun Kancil. Sedinten natas, sedaya wulu sampun kapasang. ”Rampung, Cil,” criyos Merak mesem. “Kae ana pengilon, ndang ngiloa!” Kancil lajeng ngilo. “Iki sing dakkarepake!Aku bakal dadi salah sijining kewan kang paling endah!” “Bener kandhamu, Cil. Tur ora ana sing madhani!” Merak mbombong. “Mung aja nganti kaendahan mau malah ngreridhu lakumu”, merak ngemutaken.“Ngreridhu piye? Wong apike kaya ngene kok ngreridhu.” “Lho, wulu-wulu kuwi mung templekan. Cetha bakal ngebot-eboti awakmu!”Kancil lajeng pamitan.
”Wis, Rak. Aku pamit! Lan nedha nrima awit saka kabecikanmu, aku selak pengin mamerke kahananing awakku saiki!” “Sing ati-ati, Cil,” pituturipun Merak kaliyan nguntapaken Kancil medal saking omahipun, Kancil mlampah lon-lonan. Bocongipun digidal-gidulaken, ancasipun supados saget mameraken wulunipu ingkang sae tur edi. Saben ketemu sato, Kancil tansah mesem sinambi aruh-aruh sombong. Dene ingkang dipunaruhi ugi gentos mesem, ananging esemipun esem geli. Geli amargi mangertos kahanan ingkang mboten lumrah. Ananging tumrap Kancil esem kala wau dipun tampi benten, “Kabeh kewan padha kesengsem lan kepincut karo aku,” aturipun jroning ati. Ananging sengsem, edi, lan endah wau mboten dangu. Lajeng tlutuh karet wau garing, kulitipun Kancil dados kaku nyekengkeng. Saengga sikil, gulu, lan buntutipun angel diobah-obahake. Kancil naming saged njegreg ngececer, mboten saged mlampah.“Tulung! Tulung! Tuluuung!” pambengokipun Kancil sasaged-sagedipun. “Ana apa, Cil?” pitakonipun Merak mireng pambengokipun Kancil.“Gage tulungana aku, saranduning badanku angel diobahake!” “Kabeh wulu sing nemplek ing awakmu kudu dicopot kabeh, kowe gelem?” “Gelem, Rak!” Kancil nglenggana marang punapa ingkang sampun dipuntumindakaken. Piyambakipun emut menawi sedaya paringanipun Gusti mono kedah tansah dipunsyukuri. Apik, edi, lan endah tumraping sesawangan saged ngganggu utawi mbilaheni.
Alon-alon, Merak mbubuti wulu ingkang kebacut kraket wonten badanipun Kancil. Senajan ngraosaken perih amargi sebagian kulitipun wonten ingkang katut thethel, Kancil naming mringis-mringis kaliyan ngempet sakit, mboten sambat. Ndhadha tumindakipun ingkang salah amargi naming nuruti karepipun piyambak, tanpa metung tuna lan bathinipun.
ANALISA
1. Syukur kaliyan paringanipun Gusti.
2. Migunakaken paringanipun kala wau kanthi sae.
3. Njagi punapa kemawon ingkang sampun dipun paringaken Gusti.
4. Ampun naming nuruti karepipun dhiri tanpa metang tuna lan bathinipun.
Piwulang wonten ing inggil punika leres banget. Kula panjenengan sedaya kedah matur nuwun kaliyan paringanipun Gusti. Gusti allah punika Maha Mangertos kaliyan ciptaanipun. Syukur punika pancen angel, buktinipun kathah tiyang ingkang mboten saged syukur kaliyan perangan awak ingkang sampun dipunparingkaen Gusti. Rambut kriting dipunlurusaken, irung pesek dipunsuntik silikon supados mancung, kulit ireng dipunputihaken ngagem obat, lsp. Tiyang kados kala wau, mboten metungaken tuna lan bathinipun. Kamangka tunanipun punika langkung kathah lan langkung mbebayani. Obat kagem pelurusan punika saged ndamel rambut rusak, silikon punika menawi ngempal wonten ing awak mbebayani, lsp.
Amargi punika mangga kula panjenengan sedaya syukut kaliyan paringanipun Gusti Allah. Ayu punika mboten kemawon saking rupa, ananging ati ingkang ayu punika langkung dipunremeni tiyang kathah.
Kancil lan merak punika nggambaraken tiyang kalih ingkang gadhah sipat benten sanget. Merak ingkang narima lan saged syukur lan njagi paringanipun Gusti. Menawi kancil punika tiyang ingkang mboten gadhah “kepercayaan diri utawi pede”. Mirsani kaendahanipun wulu merak, kancil kepengin kados merak. Lajeng kancil nyuwun supados ditpuntempleki wulu kados wulunipun merak. Kancil ngaros menawi wulu coklatipun mboten migunani lan awon. Kancil dereng saged syukur dumateng Gusti.
Merak nuruti mawon punapa pepenginanipun kancil. Lajeng awakipun kancil dipuntempleki wulu merak ngagem tlutuh karet. Sasampunipun dipuntempleki, kancil ngilo sejak bingah. Ngraos sampun ayu kancil mameraken wulu anyaripun kala wau kalih sedaya sato ingkang liwat.
Mboten dangu, tlutuh karet kala wau garing, akibatipun kulitipun kancil dados ngececer. Kancil nyuwun tulung, dening merak wulu kala wau dipuncopoti. Kancil naming saged nglenggara lan ngempet lara amargi kulitipun katut sekedhik-sekedhik.
“Milik katon melok”. Paribasan kala wau pancen trep kalih kahananipun kancil ingkang kepingin gadhah wulu kados merak tanpa mitung tuna lan bathinipun. Kancil mboten mikiraken akibat ing wingkingipun. Kancil naming mikir menawi kancil gadhah wulu kados merak, mesthi sedaya sato gumun lan muji. Ananging kancil mboten mikir wulu kala wau kedah dipuncopot amargi tlutuh karet sampun garing lan ngecenceng.
Sejatosipun punapa paringanipun Allah punika sampun trep lan nggadahi guna piyambak-piyambak. Dados syukuri, ginakaken, lan jagi unpa kemawon ingkang sampun dipunparingaken Gusti. Gesang bakal langkung nyenengaken lan migunani.


Rabu, 27 Oktober 2010

Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2010/2011 Bahasa Jawa

Nilai Ulangan Tengah Semester Bahasa Jawa
Kelas : VII A
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua

AHMAD SHIDDIQ 80
ALDRIN COLLIN AB 68
ANASTA DIAN ISMI 81
ANDRE SETIAWAN 78
ANGGITA NADILA 76
APRILIA PUTRI R 73
AULIA FIKRI F.I. 78
BAGAS PRAKOSO 74
BAGUS PERMONO 61
BERLIAN REZA RAMA I 90
CALVIN SURYA WISANDIKA 62
CHOIRUN NAFIS A 78
FARRA SISCA WIJAYANTI 82
FELIO AGUNG 76
GHOODA PHATEENA T.H 76
GUIRANI HARUM S 70
HAEYDAR ANGGARA HARI 81
HANIF ALFIAN 88
IZUL R. PAMBUDI 74
JEVI RAMADHAN BERLIANI 90
M. AMIQ IBDNU AHIMSA 84
MAGHFIRA RAUDYA P 79
NANDA BUNGA IANTARIE 77
SHINTA RAHMATIKA D 72


Kelas : VII D
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua

ALDIKE DONA W 66
ALIFIANI WIDYANINGTYAS I 78
AMALIA SEKAR BUMI 71
AMIRUL IKBAL H 64
ANGGA MUHAMMAD F 66
ANIKA INTAN NA 68
ATIK ZILZIANA MN 76
CINTA SONIA 84
DHEA TRISNA PUTRI 85
DIMAS SATRIYO ADJI 90
FACHRUL FADLI 79
GHINA WARDAH HP 70
HARIS KHOIRI S 54
M. RIDHO H 84
MAHIRDI LINGGA K 81
MARETA SILVIANA 91
MARISI M.A.J 81
MEGA HINDRAWATI 86
MIRANDA MUGE AISYAH 65
MOH. YUSUF 72
NABILAH FITRI 65
NUR HANIFAH 82
OKTAVIA WAHYU N 77
PUJI HADIANTI ARDHANA 75
REGINA PRAJNAPARAMITA 77
SHYAHRUL IHSYA R 78
WINDA PURNAMA 72
YUANA SYIFA D 82Kelas : VII E
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua

ADE SASKIA PUTRI 74.5
ADHITYA BANGKIT K 92
ALFIN AULIA 79
ANANDA BELLA MAHARANI 92.5
ANGGITA SAFIRA D 74.5
DINDA LOURENSIA H 82
DWIKY PUTRA BAGASKARA 82
HALIMAH FITRY PA 86.5
HIKMAH PRASETYO AJI 89.5
IKA APRILIA S 72.5
JASMINE NUR H 82
KHODADAD A 79
KRESNA ARU WIJAYANDANU 80.5
KRISTA PUTRA P 89.5
MESIASTRI PRISNA I 70
MOH. MIFTA S.N. 92.5
NADHILA NUR A 79
NOVIA PERMATA S 79
NOVIANITA DYAH A 88
PIDA MAHANI 74.5
PUTI ROCHMANINGTYAS 78.5
RISA ARDIA D 80
RIZA SANGGITA SARI 79
RIZKY BINAR P 68
ROSALIA CLAUDIA LUCVI 77.5
WICAKSANA MUHTAR N 70
YEFTA IRGA KRISANDA 75.5
Kelas : VII F
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua

ADHENIA AYU K 89
ADHY PRIHATMIKO W 90
AINNATUL M 68.5
AKBAR WAHYU P 82
ANDIKA SIGIT H 83
ASKA ZAKIYA 77.5
CINDY EKLESIA 75.5
DIAN SATWIKO 65
DINDA VIRGITA F 72.5
DIRGA ARDIAN N 74
HANDY WINALDA 78.5
INDAH PURWANINGRUM 87.5
KURNIA JAYA ANDINI 90.5
LARASATI EKA P.C. 91
LAYLI MUKHARROMAH 78.5
LILLAH ZUHROTUL U 77
M. RIFKY 83
MOH. SAID 72.5
MUHAMMAD FAUZAN 78.5
NOOR FAIZA NZ 89.5
NOVADA INDRA R 89
RASHIV ANKAM H 75.5
RESTI NANDA A 82
RIZKY DINDA SEVITA 74
Rr. ASTRI RATNA I 84.5
WINDA ARIANTI M 71
YUANITA INDAH P 75.5

Minggu, 24 Oktober 2010

Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2010/2011 Bahasa Jawa

Nilai Ulangan Tengah Semester Bahasa Jawa
Kelas : VII C
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua


ACHMAD FATICH F 93.5
ADE KARTIKA PUTRI 83.5
AGUSTIN RESTIKA P 83.5
ALFIAN AULIA F 63
ANISYA AYU PUSPITASARI 74.5
BINDA OCTA ROSE P 86.5
BRILLIANI AYU ARIANITA 63
CINDIKA APRILIA MUKTI 62
DANANG ANANDYA 62
DHOUFA NAUVAL B A 56
DOZY ARTI INSANI 89.5
FAHRUR RIZAL AHMAD 66.5
FANNY RISCA WIJAYANTI 68
FIERZA A PRAWESTI 63.5
KUSUMANING DYAH P 77
MONIKA NOVIANA OFI P 66.5
MUHAMMAD ZAKARIA Y 68
NIGMA NUGRAHA 80
NOVI RATNA C 72.5
RAGIL ANANDA N 65
RAHMAN WIJAYA 68
RAIHAN ABIREGA FAGI 58.5
REZA ARMANDA Y 93
RIZKI SISWO BP 57
RUSENDA PUSPARENI 78
RUSENDA PUSPARANI 81

Nilai Ulangan Tengah Semester Gasal Tahun Pelajaran 2010/2011 Bahasa Jawa

Nilai Ulangan Tengah Semester Bahasa Jawa
Kelas : VII B
Skor Nilai : Jumlah jawaban benar romawi satu dikalikan 1,5 ditambah nilai romawi dua

ALDA OKTAVIANI 74
ALFINA WIDISEPTIA ARTA M 85
ALIFIAN WISNU REZKA H 81
ALMEYDA TARA NABILLA 80
ANDHIKA HERFIA P 62
ANINDYA ANDRIA P 69
BRILIANI LAKSMITA 73
CANDRA KUSUMA 65
DHIMAS ADITYA P 66
DINI MARZHA A. 77
FAHRIZAL HENDRA N 74
HAFIZH ALFUNNI'AM 75
HERMAWAN ADI PRASETYO 76
IDHA KENCANA SARI 69
ILHAM DARY ATHALLAH 78
INNEKE INTANIA 83
JANIAR ARSYADDILAH LINTANG 69
MUHAMMAD FAHRI REZI R 54
NADILLA SHOFA FIRDAUS 77
NAUFAL FATIH W 74
NUR FITRIA ZAHRA 80
PADINA MAHARDIKA 74
RICHARD WIJAYA 64
RISTIA NUR HARIZA 93
SALSABILA DARIN W 74
SINTIA RISKI A 87
SONYA DELLANIA R 86
WINARCI PUJI L 90

Senin, 04 Oktober 2010

Dongeng

ASAL MULANE DESA SUKOLILO
(Ki Ageng Giring)
Jeneng desa Sukolilo kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, ana gegayutane karo legenda Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan. Ceritane nalika kuwi Ki Ageng Pemanahan lagi goleki kakang seperguruane yaiku Ki Ageng Giring sing manggon ana ing Dukuh Garengan Wonokusuma. Nanging dina iku Ki Ageng Pemanahan kurang beja, merga Ki Ageng Pemanahan ora langsung ketemu karo Ki Ageng Giring ning omahe merga nembe wae macul ning tegalan. Nalika kuwi Ki Ageng Pemanahan ditemoni karo Nyai Ageng Giring.
Nyai Ageng Giring gumun merga wis suwe ora pethuk karo Ki Ageng Pemanahan, dhewekke sok-sok ora percaya, kok kadingaren Ki Ageng Pemanahan dolan nyang omahe.
Ki Ageng Pemanahan uwis suwe ra ketemu, merga kuwi dhewekke ora bakal bali yen durung pethuk karo kakang seperguruane.
Ndilalah dina kuwi Nyai Ageng ora duwe opo-opo kanggo sugatan, dhewekke kelingan yen isih duweni degan siji ning pawone, degan mau banjur dijipuk lan diwenehna Ki Ageng Pemanahan, merga saking ngelakke Ki Ageng gelem nrima degan mau banjur diombe.
Let sedela Ki Ageng teka saka tegalan, raine katon abang mbranang merga ngerti yen degane diombe adhi seperguruane. Dhewekke nesu marang Nyai Ageng. Nyai Ageng banjur sujud njaluk ngapura merga klalen apa sing wis dipesenke Ki Ageng Giring yen degan kuwi mau ora oleh diombe sapa-sapa.
Ki Ageng pemanahan golek akal piye bisane amarah Ki Ageng Giring suda merga perkara degan sing wis kebanjur diombe. Ki Ageng Pemanhan krasa salah banget lan njaluk ngapura karo Ki Ageng Giring merga wis wani-wani ngombe degan mau.
Sawise amarahe Ki Ageng suda, Ki Ageng Paemanahan pamitan arep bali lan nalika kuwi dhewekke diterke Ki Ageng Giring nganti tekan Talang Tumenggung merga Ki Ageng Giring mung bisa ngaterke mnganti tekan kono.
Sedurunge pisah karo kakang seperguruane Ki Ageng Pemanahan njaluk ngapura yen ana tingkahe sing bisa gawe lara ati Ki Ageng Giring, kabeh lelakon sing wis kebanjur kedaden magepokan karo degan sing wis diombe banyune, dhewekke ya ora ngerti, sak sukolilone Ki Ageng Giring dhewekke njaluk ngapura marang Ki Ageng Giring.
Lokasi Talang Tumenggung kuwi dadi saksi pangucape Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan saenggo tembung sukolilo pungkasane dadi jeneng kademangan Sukolilo, lan saya suwe merga anane perkembangan, jeneng Kademangan diganti dadi Pemerintahan desa sing diwenehi jeneng desa Sukolilo nganti seprene.Nama : Dyah Puspa Sadanti
No : 8
Kelas : IX E

Jumat, 01 Oktober 2010

Crita Rakyat Pati

ASAL MULANE DESA SUKOLILO
(Ki Ageng Giring)

Jeneng desa Sukolilo kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, ana gegayutane karo legenda Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan. Ceritane nalika kuwi Ki Ageng Pemanahan lagi goleki kakang seperguruane yaiku Ki Ageng Giring sing manggon ana ing Dukuh Garengan Wonokusuma. Nanging dina iku Ki Ageng Pemanahan kurang beja, merga Ki Ageng Pemanahan ora langsung ketemu karo Ki Ageng Giring ning omahe merga nembe wae macul ning tegalan. Nalika kuwi Ki Ageng Pemanahan ditemoni karo Nyai Ageng Giring.
Nyai Ageng Giring gumun merga wis suwe ora pethuk karo Ki Ageng Pemanahan, dhewekke sok-sok ora percaya, kok kadingaren Ki Ageng Pemanahan dolan nyang omahe.
Ki Ageng Pemanahan uwis suwe ra ketemu, merga kuwi dhewekke ora bakal bali yen durung pethuk karo kakang seperguruane.
Ndilalah dina kuwi Nyai Ageng ora duwe opo-opo kanggo sugatan, dhewekke kelingan yen isih duweni degan siji ning pawone, degan mau banjur dijipuk lan diwenehna Ki Ageng Pemanahan, merga saking ngelakke Ki Ageng gelem nrima degan mau banjur diombe.
Let sedela Ki Ageng teka saka tegalan, raine katon abang mbranang merga ngerti yen degane diombe adhi seperguruane. Dhewekke nesu marang Nyai Ageng. Nyai Ageng banjur sujud njaluk ngapura merga klalen apa sing wis dipesenke Ki Ageng Giring yen degan kuwi mau ora oleh diombe sapa-sapa.
Ki Ageng pemanahan golek akal piye bisane amarah Ki Ageng Giring suda merga perkara degan sing wis kebanjur diombe. Ki Ageng Pemanhan krasa salah banget lan njaluk ngapura karo Ki Ageng Giring merga wis wani-wani ngombe degan mau.
Sawise amarahe Ki Ageng suda, Ki Ageng Paemanahan pamitan arep bali lan nalika kuwi dhewekke diterke Ki Ageng Giring nganti tekan Talang Tumenggung merga Ki Ageng Giring mung bisa ngaterke mnganti tekan kono.
Sedurunge pisah karo kakang seperguruane Ki Ageng Pemanahan njaluk ngapura yen ana tingkahe sing bisa gawe lara ati Ki Ageng Giring, kabeh lelakon sing wis kebanjur kedaden magepokan karo degan sing wis diombe banyune, dhewekke ya ora ngerti, sak sukolilone Ki Ageng Giring dhewekke njaluk ngapura marang Ki Ageng Giring.
Lokasi Talang Tumenggung kuwi dadi saksi pangucape Ki Ageng Giring lan Ki Ageng Pemanahan saenggo tembung sukolilo pungkasane dadi jeneng kademangan Sukolilo, lan saya suwe merga anane perkembangan, jeneng Kademangan diganti dadi Pemerintahan desa sing diwenehi jeneng desa Sukolilo nganti seprene.

Selasa, 28 September 2010

Tuladha Layang Lelayu

PENGETAN
Sampun kapundhut wangsul ing pangayunnaning Pangeran, Ibu kula Rr. Mintarsih mboten langkung nyuwun tambahing pandonga, mugi – mugi alusipun Ibu katanipiyo kanthi sukarena dening Pangeran, kaparingana pangapunten saday dosanipun. Kapapana ing panggenan ingkang prayogi.

Pati, 18 Agustus 2009
Sugiyono

Senin, 27 September 2010

Tugas Basa Jawa Kelas VII A - VII F

Unggah - Ungguh Basa Jawa
Gawe Ukara mawa Basa Jawa Krama Alus

Gawea ukara mawa basa Jawa Krama Alus saka tembung-tembung krama kang wis kok tulis rikala anggonmu ngrungokna wayang wong ing kelas?
Yen ukara kang kogawe akeh bijine sadhuwure KKM dene mung setitik ora bakal antuk biji, merga gawe ukara ora kena padha karo kanca-kancane ( aja copy paste ) mesthi konangan !
Yen wis dadi banjur diposting ing alamat blog-e dhewe-dhewe / seminggu sakwise pelajaran Basa Jawa !
Alamat blog kudu wis diaturake ketua kelas sadurunge seminggu !


Pati, 28 September 2010
Guru Mata Pelajaran,
ttd
Nyamat, S.Pd., M.Pd.

Rabu, 22 September 2010

Tuladha Wacan Basa Jawa

Upacara Kawiwitan

Kadang Tani mliginipun ing tanah Jawi, menawi badhé wiwit nanem wonten ing sabin tansah nindakaken Adicara Metri Sawah utawi Wiwitan. Upacara menika minangka panyuwunan dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, supados asiling tetanèn ing mangkénipun saged kalis saking ama lan bebendu. Ing jaman modern menika, mbokbilih sampun kathah warga ingkang mboten mangertosi ngèngingi tradhisi menika. Pramila, Masyarakat Tradhisi Bantul ingkang dipunsengkuyung déning Mahasiswa ISI Ngayogyakarta ngadani upacara wiwitan kang dipunrawuhi wakil Bupati Bantul, Sumarno.
Upacara kawiwitan kanthi mendhet winih pantun saking setunggaling sabin kagunganipun warga ing Bulak Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Upacara Wiwitan menika dipunlajengaken wonten ing Lapangan Sumberagung. Pantun winih menika miturut tradhisi rumiyin dipunbagèkaken dhumateng sedaya kadang tani ingkang dipungéndhong déning sesepuhipun Dhusun. Wonten ing Lapangan Sumberagung, upacara Wiwitan dipunlajengaken dhahar tumpeng lan sekul wiwitan. Sekul wiwitan ingkang dipunwungkus ron pisang, saksampunipun dipundongani, lajeng kabagi dhumateng laré-laré. Swasana regeng sanget awit sedaya warga sami rebatan sekul wiwitan ingkang dipunjangkepi sambel Gepeng. Kanggé acara Ruwatan sawah saklajengipun ugi dipungelar ringgit Kancil minangka jangkeping acara merti sawah. Kejawi menika, masyarakat ugi dipunlipur déning manéka warna seni lan paméran kerajinan.

Selasa, 21 September 2010

Tuladha Pawarta Basa jawa

GONJANG-GANJING ING KPK

Sapa ta sing durung ngerti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Mesthi meh saben wong, apa maneh sing saben dina nyimak liwat koran, tivi, lan internet wis ngerti marang KPK. Lembaga kang digawe sawise anane reformasi iki pancen dadi gawe mirisi para koruptor. Ora sethithik wong-wong saka kalangan ngendi wae klebu birokrat kang kena sandhungane KPK, kayata bupati, gubernur, kejaksaan, menteri, DPR. Malah besane presidhen SBY wae nganti keok ing tangane KPK gara-gara konangan anggone korupsi.

Pancen sawise anane lembaga KPK, akeh rekadaya kanggo mbiri tugas lan wewenange KPK. Klebu kasus-kasus sing saiki lagi diadhepi dening para panggedhening KPK, iku bisa uga minangka cara kanggo mbesmi supaya KPK ora keblabasen anggone mbrastha wong-wong sing nindakake korupsi. Pimpinan KPK digoleki kaluputane. Yen wis padha kejeblos ing pakunjaran, mesthi wae para koruptor seneng, amarga tumindake ora bakal konangan maneh dening KPK.

Kedadeyan ing minggu-minggu iki kang ngabarake perange antarane KPK mungsuh penegak hukum (kapolisen lan kejaksaan) pancen entuk kawigaten gedhe dening rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia rumangka ora trima nalika para pimpinan KPK dituduh gawe kaluputan lan ditangkep dening kapulisen, kejaba yen pancen luput. Mulane presidhen banjur mudhun lan kepengin ngrampungake masalah iki kanthi gawe tim independen. Ing kasunyatane pancen durung ana bukti kuwat kanggo njiret kaluputane para pimpinan KPK, khususe Chandra lan Bibit. Ngono sing dikandhakake dening tim 8 kang digawe dening presidhen. Muga-muga wae, pancen kekarone ora luput lan bisa tugas maneh njiret wong-wong sing gawe rugine negara. Sasuwene birokrat akeh sing isih kena korupsi, ora bakal rakyate urip kepenak lan makmur, amarga dhuwite entek dipangan dening para koruptor.

Rabu, 17 Februari 2010

Latin saka tulisan Aksara Jawa LKS kls VIII kaca 18 lan 21

Nonton Wayang
Umurku durung dewasa, nanging aku seneng nonton wayang kaya bapaku. Nalika ing simpang lima Pati ana wayang aku ora ketinggalan mesthi nonton. Aku teka ing simpang lima jam sanga bengi, wayange durung diwiwiti. Aku lan bapakku milih panggonan sing paling ngarep, kaya tamu undangan wae, ngono batinku. Wayang wis ditata rapi, diurutake saka sing paling gedhe ing kiwa lan tengene layar. Sing arep nabuh gamelan uga wis siyaga. Ora suwe sing ngacarani banjur ngendika menawa wayang enggal arep kawiwitan. Lakone kanthi judul Bima Suci dalange Ki Mantep Sudarsono. Ora suwe wayange banjur diwiwiti. Aku rumangsa seneng banget dene ing jaman kaya ngene isih duwe kabudhayan Jawa kang luhur. Muga-muga wayang tansah bisa lestari lan bisa tansah disenengi dening para kaum mudha.

Brubuh Ngalengka
Prabu Dasamuka utawa Rahwana ratu buta ing Ngalengka, minangka raja kang sugih raja brana tur ambeg angkara. Prabu Dasamuka nalika iku dusta Dewi Sinta putri Mantili garwane Prabu Ramawijaya. Prabu Ramawijaya arep njaluk bali garwane, mula perang wadyabala Ngalengka campuh karo wadya balane Prabu rama ora bisa kapenggak. Bathara Wisnu kang pancen kautus para dewa supaya brantas angkarane Prabu Dasamuka dibantu para wanara kang dipandhegani dening Prabu Sugriwa. Kehing pepati ora kena diwilang. Nalika iku prajurit lan senopatine Ngalengka padha mati kabeh. Prabu Dasamuka sungkawa lan banjur nimbali para ahli nujum kepriye mungguh apikke ngadhepi kahananne ya mungkono. Miturut ahli nujum Ngalengkabakal unggul perang menawa sang prabu karsa ngadhepi prabu Rama. Sang Prabu Dasamuka dhewe sing maju ing Palagan .

Selasa, 09 Februari 2010

Tulisan Aksara Jawa LKS VIII kaca 10

?ffitmusi=vene=z[k.
?tum][p[w=ojw,ked[yohanÑ|wipdk[ronmPxjeki.mul[ynHntmu[aotaua=zLi/wkH[kgupuh,lu=guh,lnSuguh.spw[a[ynKed[yohanMesQigupuh[ao[lh[aamB[gkH[ktmu[n,ztu/riX=gh,terusG[w[wf=k=[gosuguhan\,me/gan[npku/mtTnMaumul[w=osi=mrd[yohkufuze/titaufiri,ffiytmusi=becik\,ajske[pn[k[d[w,ajg[wgel[nsi=fit[monNi,lnBisavene=z[ksi=fu[w[aomh.apw[asi=pe/lufig[tkK[k[ynMrd[yoh.

Senin, 25 Januari 2010

Tuladha paragraf mawa aksara Jawa

?[asuaikipais=MktSe[kolhknQibuzhati[n,[d[w[kbx=k[roknCknC[n.nliktekn\zxpFle[mpkHripeKtemukvC[njene=[z[k+oairul\,[k+oairulKnDk[rozeliz[k[ynFinaikikufuazGwbersHutwfuwitK=[GoamBy/j+ktP+it]h.

Rabu, 13 Januari 2010

Tugas Siswa Kls VIII B, C, lan D SMP N 3 Pati

Tugas Basa Jawa Kls VIII RSBI
Januari 2010
Coba tulisen isi pidatone Bapak Joko Wahyudi lurah ing Condhongcatur ?
Cengkorongan:
1. Pambuka
• Salam
• Pakurmatan
• Muji sukur marang Gusti Allah
2. Isi / surasa
Sapa sing pidato, minangka apa, lan ana ing acara apa
3. Panutup
• Dudutan (simpulan)
• Pesen (kesan & pesan)
• Nyuwun pangapura
• Salam